värmepump

Vi gör det mesta inom VVS

rörinstallationer,vvs i badrum, kök, pannrum till både privatpersoner och företag

säljer duschutrustningar,duschkabiner, kranar,värmepumpar,pannor

allt som hör till badrum, pannrum ring för kostnadsförslag

 

bengt vvs bad rörmokar bil värmepump montering skara rör

Skara rör och fastighetsservice är ett vvs företag

som utför det mesta inom rördragning både till privata

och företag.

Vill ni ha hjälp med badrum, vämepump,

ved eller pelletspanna

ring 070 4045054

Hur fungerar en luft vatten värmepump?

Hur många av oss har inte lite slött ögnat igenom broschyren eller handledningen till vår värmepump
och en kort stund fastnad på just den tekniska beskrivningen, men kort därefter kunnat konstatera att detta begriper inte jag!

Eller kanske har vi nöjt oss med att den finns andra som begriper detta bättre!

Men låt mig först börja med att slå hål på en myt, att en värmepump är definitivt inte en "apparat" som man bara installerar och sedan
sköter den sig själv år efter år, om man vill spara pengar!

Principen för den värmepump jag här ska beskriva är likvärdig med en luft luft pump, med den skillnaden att i en luft vatten pump (L V P)
är bäraren av den producerade värmen vatten i stället för en luft luft pump (L L P) där bäraren är luft.

Så här fungerar din värmepump enkelt uttryckt.

Principen är följande: I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan.
I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, in i huset. Värmepumpen består av fyra olika delar.

Förångaren: Här överförs värmen som finns lagrad i luften till pumpens köldmedium. Köldmediet är i gasform eller i vätskeform och transporterar
värmen från förångaren till kondensorn. Man sänker trycket i förångaren med hjälp av en expansionsventilen , då får man köldmediet att koka och förångas. När man sedan sänker trycket sänker man också kokpunkten, det leder till att köldmediet kan koka redan vid -15°C.
Sedan förs köldmediet, som nu är i gasform, vidare till kompressorn.

Kompressorn: Här komprimerar man köldmediet och då stiger temperaturen. Kompressorn är den enda del i värmepumpen som behöver energi,
i form av elenergi. Från kompressorn leds köldmediet vidare till kondensorn.

Kondensorn: Nu kondenseras gasen till vätska. Vid kondensationen avges den värme som leds till husets radiatorer och värmer vårt hus.

Expansionsventilen: Därefter återgår köldmediet, som nu är i vätskeform, till expansionsventilen och sedan åter till förångaren.
Då köldmediet nått fram till förångaren har det gått ett varv och processen börjar om på nytt.

Så här fungerar din värmepump mera utförlig beskrivning.

En värmepump utnyttjar tillgänglig värme från en värmekälla med en låg temperatur.
Denna värmekälla kan bestå av luft, vatten eller berg.
Detta sker genom att i en termodynamisk process omvandlas energi till så hög temperatur att den kan användas för värmeändamål.

För att transportera värme från en låg till en hög temperatur erfordras någon form av drivenergi (denna utgöres av vår kompressor).
Värmefaktorn i dagligt tal kallat COP anger förhållandet mellan den avgivna värmeenergin och den nödvändiga drivenergin.
Den nödvändiga drivenergin är nästan proportionell mot den producerade värmen x COP och detta förhållande ändras genom tex olika
temperaturer.

Det är mycket fördelaktigt att ha så liten temperaturskillnad mellan den varma och kalla sidan som möjligt.
Om temperaturen på värmekällan är 0 °C och värmeavgivningen sker vid +30 °C ska man rent teoretiskt kunna få värmeenergi
motsvarande ca 10 gånger drivenergin ( kompressoreffekten)
I verkligheten når man aldrig dessa siffror. Kanske man i bästa fall kan komma upp till ett förhållande 1 : 4. En kW tillförd och
fyra kilowatt tillbaka. = COP 4,0.

Det går åt mindre drivenergi om skillnaden mellan temperaturen på värme-pumpens varma och kalla sida är liten och motsatt mera
energi vid stor skillnad mellan ingående och utgående värme.
För en luft vattenpump vid + 7 graders temperatur är det normalt att ha en skillnad på ca 7 - 10 grader.
Denna skillnad kallas Delta..

Om värmeavgivningen i stället sker till +50 °C kan man teoretiskt få ut cirka 6,5 gånger tillförd effekt.
I verkligheten kan man upp nå ungefär hälften av de nämnda siffrorna ca 3 - 3,5 detta med hänsyn till de förluster som alltid uppträder i köldmediecykeln, kompressorn och elmotorn.

Värmepumpen fungerar som en kylanläggning fast åt andra hållet!

En värmepump fungerar på samma sätt som en kylanläggning och har samma typ av komponenter.
I en kompressorvärmepump finns en kompressor, värmeväxlare en förångare och kondensor och en stryp-anordning som ofta kallas för expansionsventil, tillsammans är det fyra huvudkomponenter.

I värmepumpen finns också ett köldmedium som är helt inneslutet i systemet.
Köldmediet cirkulerar mellan förångare, kompressor, kondensor och åter till förångaren via strypventilen.

Principen

Trycket i kondensorn är högre än i förångaren, det är kompressorns uppgift att upprätthålla en ständig cirkulation, detta trots de olika
trycknivåerna.
Trycket som kompressorn måste uppnå bestäms av temperaturerna på den varma och kalla sidan och av köldmediets egenskaper.
Ju mindre temperaturskillnad, desto mindre blir arbete utför kompressorn och desto större energibesparing kan man få.

I förångaren kokar köldmediet under det att värme tas upp från värmekällan kan vara luft eller berg.
Trycket i systemet bestäms av temperaturen i förångaren.

Kompressorn transporterar ångan som bildas i förångaren och trycker in den i kondensorn. en tryckstegring sker i kompressorn.
I kondensorn kondenserar köldmediet under det att värme avges till kökdmediet.

Trycket i systemet bestäms av temperaturen i kondensorn.
Strypventilen däremot upprätthåller tryckskillnaden genom att styra flödet åter till förångaren.

Det finns ett antal olika köldmedier.

Enligt Montrealavtalet 1987 har miljöfarliga CFC-medier (freoner) fasats ut och är i dag förbjudna att använda, tyvärr var detta verkligt
effektiva kylmedium.

De har ersatts med klorfria ämnen, så kallade HFC-medier, medel som innehåller väte, flour och kol.
Det finns i Europa också ett växande intresse av att använda naturliga köldmedier.
Här sker i dag en ständig forskning mot bättre och effektivare köldmedier.

De flesta värmepumpar använder i dag HFC-medier, men några utnyttjar kolväten som propan, det finns stort intresse att
använda koldioxid, CO2, redan nu kan vi på marknaden se att tex Japanska Sanyo lanserar en C02 baserad luft vatten värmepump.

Arne Nohlberg 2005 02 revision 2009 02

hem